Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WKS „ŚLĄSK WROCŁAW” S.A.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 

 1. Sklep Śląska” lub „Sklep”: sklep internetowy Sprzedawcy prowadzony przez Sprzedawcę oraz prezentujący jego przedsiębiorstwo i Produkty działającego pod adresem: sklep.slaskwroclaw.pl
 2. „Sprzedawca” lub „WKS” lub „Śląsk”:Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Oporowskiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070008, której akta rejestrowe prowadzone są̨ przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy.
 3. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.
 4. Konsument– Klient będący:
  1. osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością zawodową bądź gospodarczą, jak również
  2. Klient będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową i zawierający umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca zastrzega, że część postanowień Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów (w rozumieniu niniejszego punktu), co jest wprost wskazane w ich treści;

 1. Produkt – towar lub usługa dostępne w asortymencie Sprzedającego prezentowane za pośrednictwem Sklepu, w tym w również produkty przygotowane na specjalne, indywidualne życzenie Klienta, w szczególności koszulki meczowe personalizowane, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 2. Towar – rzecz ruchoma zgodnie z definicją wskazaną w ustawie o prawach konsumenta.
 3. Newsletter– biuletyn elektroniczny zawierający informacje handlowe przesyłany drogą elektroniczną stanowiący bezpłatną usługę świadczona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, polegająca na przesyłaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji w formie mailowej, zawierających między innymi informacje o produktach Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz innego rodzaju informacje handlowe o produktach Sprzedawcy;
 4. Dostawa– oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.
 5. Paczkomat InPost– urządzenia pozwalające na samodzielne odbieranie i nadawanie przesyłek, dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Operatorem urządzenia/ń jest: InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-624), przy ul. Malborskiej 130
 6. Dni robocze– oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Konto Klienta– oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę w Sklepie, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 8. Informacja handlowa– każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów Sprzedawcy, usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą.
 9. Login– niepowtarzalny i unikalny dla każdego Klienta adres poczty elektronicznej, podawany podczas procesu Rejestracji, wykorzystywany każdorazowo do procesu Logowania w Sklepie;
 10. Logowanie– otrzymanie przez Klienta dostępu do stworzonego przez Sprzedawcę podczas procesu Rejestracji indywidualnego, wirtualnego konta, pozwalającego na korzystanie ze Sklepu;
 11. Polityka Prywatności – określa zasady i sposoby ochrony danych osobowych Klientów Sklepu, znajdująca się pod następującym adresem: https://sklep.slaskwroclaw.pl/pl/polityka-prywatnosci/ .
 12. Rejestracja– procedura zakładania indywidualnego, wirtualnego konta Klienta w Sklepie poprzez podanie przez Klienta, jego niepowtarzalnego i unikatowego Loginu i hasła, oraz uzupełnienie formularza rejestracyjnego.
 13. Strona– Sprzedawca bądź Klient będący stroną umowy bądź umowy sprzedaży;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu/-ów znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;
 15. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie pozwalający na złożenie Zamówienia;
 16. c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami;
 17. o.d.o. – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych z późniejszymi zmianami;
 18. ś.u.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami;
 19. p.k. – ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta z późniejszymi zmianami.
 20. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 21. Trwałość – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 22. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/ów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta zawarta między Klientem i Sprzedawcą z wykorzystaniem Sklepu.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin Sklepu internetowego działającego pod adresem sklep.slaskwroclaw.pl (dalej „Regulamin”), prowadzonego przez spółkę̨ Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Oporowskiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070008, której akta rejestrowe prowadzone są̨ przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, posiadającej numer NIP 894 23 23 724, numer REGON 931121527, kapitał zakładowy 100.046.000,00 zł wpłacony w całości, e- mail sklep@slaskwroclaw.pl, nr telefonu bezpośrednio do sklepu internetowego , nr telefonu (71) 750 00 75, faks (71) 750 00 74(dalej „WKS” lub „Sprzedawca”). Klient może kontaktować się ze Śląskiem za pomocą ww. danych.
 3. Regulamin określa zasady: świadczenia usług przez WKS na rzecz Klienta, dokonywania rejestracji i korzystania z Konta, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady korzystania ze Sklepu, warunki i zasady składania zamówień na Produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania i odbioru przez Klienta zamówionych Produktów, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Podstawową formą komunikowania się Stron jest droga elektroniczna, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Klienta podanego przez Klienta w toku Rejestracji.
 5. Sprzedawca wskazuje, iż wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe.
 6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Sprzedawca oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych przez Klienta, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, od wykorzystywania Sklepu do celów innych niż wynikają z jego przeznaczenia. Zabronionym jest rozsyłanie spamu, zamieszczanie w Sklepie zdjęć lub treści pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, rasizm, obrażających uczucia religijne itp.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób lub podmiotów.
 10. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Śląsk, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 12. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty, znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest zarówno po zarejestrowaniu się jak i bez rejestracji.
 13. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 14. Sprzedawca nie publikuje ani nie udostępnia w Sklepie opinii na temat Produktów.
 15. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  1. adres pocztowy: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław
  2. adres poczty elektronicznej: sklep@slaskwroclaw.pl
  3. numer telefonu: +48 668 551 443
  4. Messenger: WKS Śląsk Wrocław

 

 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE
 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.slaskwroclaw.pl, polegające na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się.
 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta.
 4. W celu rejestracji w Sklepie (założenia Konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracji podając swój: niepowtarzalny i unikatowy login oraz hasło. Ponadto, należy zaakceptować Regulamin Sklepu w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta oraz zapoznać się z Polityką Prywatności Sklepu. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany przez Klienta adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie utworzenia konta.
 5. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności, są nieodpłatne.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w momencie naciśnięcia przez Klienta przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu, w tym w szczególności składać zamówienia obejmujące Produkty.
 8. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło. Dane podane przy rejestracji konta Klienta oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto.
 9. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta oraz wypowiedzenia Klientowi umowy o świadczenie usługi Konta w trybie natychmiastowym, jeżeli działanie Klienta w ramach Sklepu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konta w trybie natychmiastowym może zostać złożone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie go Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na aktualnie zarejestrowany w Sklepie adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta.
 10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłane Sprzedawcy żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@slaskwrocław.pl albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław.
 11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  2. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 12. Sprzedawca w okolicznościach przewidzianych w pkt 11 lit a do lit. b powyżej uprawniony jest na czas okresu wypowiedzenia do zablokowania Konta Klienta.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta może zostać złożone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie go Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na aktualnie zarejestrowany w Sklepie adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta.
 14. Skutkiem wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron, będzie zablokowanie i usunięcie Konta ze Sklepu.
 15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

3.WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU i USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:
  – głębia kolorów: 32 bity lub wyższa;

–  komputer/tablet/smart fon/telewizor z dostępem do sieci Internet i przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari, – włączona obsługa cookies;
– włączona obsługa Javascript.

 1. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym złożenia za pośrednictwem Sklepu zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.
 2. Sprzedawca będący usługodawcą świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne usługi drogą elektroniczną:
  1. formularz umożliwiający składanie Zamówienia w Sklepie na Produkty;
  2. umożliwienie zawierania umów sprzedaży w Sklepie;
  3. umożliwienie zakładania Konta Klienta w Sklepie;
  4. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów dostępnych w Sklepie (usługa Newsletter).
 3. Usługa formularza umożliwiającego składanie Zamówienia w Sklepie na Produkty polega na umożliwieniu Klientom składania zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Usługa ma charakter nieodpłatny, jednorazowy, ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu Zamówienia przez Klienta albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia.
 4. Usługa Newsletter umożliwia Klientom zapisanie się na Newsletter, zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 11 Regulaminu. Usługa jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie, a Klient może w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów zrezygnować z usługi Newsletter.
 5. Usługa Konta Klienta umożliwia Klientom korzystanie z funkcjonalności Sklepu po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się, zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 2 Regulaminu. Usługa jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie, a Klient może w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów zrezygnować z usługi Konta Klienta.
 6. Usługi wskazane w ust.3 powyżej są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą̨ być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: sklep@slaskwrocław.pl lub drogą pocztową na adres: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław. Zaleca się, aby reklamacja Klienta zawierała: opis sprawy podlegającej reklamacja (opis reklamacyjny), oznaczenie Klienta-usługobiorcy, w przypadku usługi Newsletter adres e-mail podany podczas zamówienia usługi Newsletter, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, preferowany przez Klienta sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji. Powyżej wskazana treść zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw.
  hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.
 9. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, niemniej Sprzedawca nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępu do Sklepu lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu w szczególności w przypadkach wymagających dokonania konserwacji, rozbudowy lub modernizacji Sklepu lub też w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą lub niedozwolonych działaniem osób trzecich
 10. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych, zabronionych przez przepisy prawa;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  3. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  5. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.
  6. Korzystania ze Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego;
  7. Niepodejmowania czynności naruszających prawa osób trzecich lub dobra osobiste osób trzecich.
  8. Niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta
 11. Sprzedawca uprawniony jest do usuwania ze Sklepu projektów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia zdjęć zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia zawierającego taki projekt lub takie zdjęcie.
 12. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  1. loginu i hasła do swojego konta w Sklepie.
  2. danych umożliwiających odbiór zamówienia opłaconego z góry, z zastrzeżeniem, iż w granicach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi WKS nie ponosi odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia.
    

4.ZAMÓWIENIE i CENA PRODUKTU

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu poprzez złożenie Zamówienia przez stronę internetową Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia koniecznym jest, aby Klienta zapoznał się i zaakceptował Regulamin, poświadczane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed sfinalizowaniem Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 4. Ceny Produktów wskazane na stronach Sklepu:
  1. są wyrażone w złotych polskich;
  2. są cenami brutto tj. zawierają podatki w tym podatek od towarów i usług (VAT);
  3. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu.
  4. nie zawiera kosztów należnych ceł / innych opłat importowych, które mogą zostać nałożone na Klienta przez uprawniony organ w przypadku wskazania przez Klienta adresu dostawy Produktów poza granicami Unii Europejskiej.
 5. Sprzedawca uwidacznia na stronie Sklepu cenę Produktu w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości.
 6. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku Klienta przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia Klienta, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia – stanowi ona całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie uiścić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.
 8. Sprzedawca wskazuje, iż Cena Produktu, którego dostawa ma się odbyć poza terytorium Unii Europejskiej nie uwzględnia ceł lub innych opłaty związanych z importem. Powyższe opłaty obowiązany jest pokryć Klient, zamawiający Produkty z dostawą poza Unię Europejską, według stawek właściwych kraju dostawy.
 9. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili jego złożenia.
 10. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana taka nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 11. Sprzedawca w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Produktu jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 12. Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej Sklepu tj. sklep.slaskwroclaw.pl.
 13. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „kupuję i płacę”, Klient może modyfikować Zamówienie w szczególności w zakresie wyboru Produktu, sposobu dostarczenia, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
 14. Sprzedawca w trakcie procedury składania Zamówienia przed momentem naciśnięcia przycisku „kupuję i płacę” informuje Klienta w sposób wyraźny i czytelny, iż Klient składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 15. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu informuje Klientów, nie później niż w chwili składania zamówienia, w sposób jasny i czytelny o występujących ograniczeniach dotyczących dostarczanych Produktów oraz akceptowalnych sposobach płatności.
 16. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, dane adresowe, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu, dane odbiorcy, adres, na który ma być dostarczony Produkt, jeśli zamówiony Produkt ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta a następnie wybrać sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności.
 17. Klient posiadający zarejestrowane Konto w Sklepie może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta po zalogowaniu się do Sklepu.
 18. Osoba, która ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.
 19. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem zamówienia Klienta.
 20. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 21. Jeżeli Sprzedawca rozpocznie proces weryfikacji możliwości realizacji Zamówienie Klienta do realizacji, Klient może otrzymać drogą elektroniczną informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji – ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta; jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca rozpoczął weryfikację możliwości zrealizowania Zamówienia. Informacja ta nie jest obligatoryjna, Sprzedawca może zrezygnować z jej przesyłania.
 22. W przypadku niedostępności części lub całości Produktów objętych zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobach realizacji zamówienia: (i) całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep zamówienia; (ii) częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie towaru niedostępnego w magazynie; lub (iii) anulowanie całości zamówienia.
 23. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa Klient otrzymuje e-mail od Sprzedawcy na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte i przedmiot zamówienia jest dostępny w Sklepie (tj. Sprzedawca przyjmuje ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia Klienta), z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dostępności przedmiotu zamówienia w Sklepie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje także informacje, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia oraz kosztów dostawy, na wskazany przez Sklep rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.
 24. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej w ustępie powyżej wiadomości elektronicznej.
 25. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 26. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Produkty Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia.

5.PŁATNOŚCI

 1. Klient przy składaniu Zamówienia wybiera i akceptuje sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia Produktu.
 2. Płatności na rzecz Sklepu mogą̨ zostać dokonane:
  1. w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line) w serwisie płatności internetowych PayU S.A.;
  2. przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink);
  3. płatność przy odbiorze przesyłki, tzw. płatność za pobraniem.
 3. Klient nie może łączyć różnych form płatności wskazanych w ustępach powyżej w ust. 2 Regulaminu.
 4. Termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji płatniczej.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

6.REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty pozbawione wad i zgodne z umową.
  2. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium krajów należących do Unii Europejskiej oraz do Wielkiej Brytanii.
  3. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane w dni robocze do miejsca wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia.
  4. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu (z dostawą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) są dostarczane, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:
   1. za pośrednictwem firmy kurierskiej albo
   2. za pośrednictwem systemu Paczkomatów InPost –Produkty dostarczane są do Paczkomatu InPost wskazanego przez Klienta w formularzu Zamówienia albo
   3. za pośrednictwem Poczty Polskiej ( wysyłka za granicę Polski).
  5. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu (z dostawą na terenie Unii Europejskiej) są dostarczane, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób: firma kurierska DPD.
  6. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu (z dostawą na terenie Wielkiej Brytanii) są dostarczane, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób: Poczta Polska.
  7. Koszty dostawy Sprzedawca podaje Klientowi każdorazowo przy składaniu Zamówienia, w sposób wyraźny i jednoznaczny.
  8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera zaleca się aby Klient sprawdził, czy paczka nie została uszkodzona w transporcie. Klient powinien zwrócić uwagę na między innymi taśmy naklejonych na przesyłkę i mechaniczne uszkodzenia opakowania. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub gdy taśmy naklejone na przesyłkę są zerwane, Klient uprawniony jest do odmowy odbioru przesyłki. W tej powyższej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą i poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (dla Produktów nabytych na mocy umów sprzedaży zawartych do dnia 31.12.2022 r.) lub jest niezgodny z umową na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta (dla Produktów nabytych na mocy umów sprzedaży zawartych od dnia 01.01.2023 r.).
  9. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą na rzecz Konsumenta, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  10. Faktura lub paragon fiskalny obejmująca Zamówienie Klienta doręczona zostanie Klientowi w formie papierowej, poprzez dołączenie dokumenty do Zamówienia. W razie zaistnienia konieczności dokonania korekty faktur, korekty faktur będą doręczane Klientowi w ten sam sposób w jaki dostarczona została faktura.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jako umowę zawartą na odległość należy rozumieć umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 11 poniżej.
 3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności od momentu objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia Konsument musi poinformować Sprzedawcę (Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Oporowskiej 62, e-mail: sklep@slaskwroclaw.pl, faks: (71) 750 00 74) o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Powyższe oświadczenie, Konsument powinien przesłać Sprzedawcy wraz ze zwracanym produktem na adres: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław lub adres elektronicznej (emial): sklep@slaskwrocław.pl .
 6. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chya że przedsiębiorca sam zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 11 powyżej.
 13. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 14. Sprzedawca może wstrzymać się̨ ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta metodą płatności za pobraniem Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy Klienta, wskazany przez Klienta.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38 U.p.k. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorcą do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienie od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres oświadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsumentjest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta
  14. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą

 

 1. RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad i zgodnych z umową.
 3. Uprawnienia wskazane w niniejszym punkcie 8 Regulaminu w zakresie Rekojmi mają zastosowanie do umów sprzedaży Produktów zwartych do dnia 31.12.2022 r pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem.
 4. W zakresie umów sprzedaży zawartych między Konsumentem a Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 r, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.
 5. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli: posiada wady fizyczne lub wady prawne. Reklamację można złożyć:
  1. drogą mailową na adres: : sklep@slaskwrocław.pl poprzez zgłoszenie reklamacyjne z pisemnym opisem wady lub pisemnym wypełnieniem wzoru formularza reklamacyjnego, z dopiskiem: „Reklamacja” lub
  2. drogą pocztową poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego z pisemnym opisem wady lub pisemnym wypełnieniem wzoru formularza reklamacyjnego, listem poleconym na adres Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. , ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław z dopiskiem: „Reklamacja” lub
  3. inną formą przesyłki poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego z pisemnym opisem wady lub pisemnym wypełnieniem wzoru formularza, na adres: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. , ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, z dopiskiem: „Reklamacja” lub
  4. doręczyć osobiście do siedziby Klubu (Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław) wraz z pisemnym opisem wady lub pisemnym wypełnieniem wzoru formularza reklamacyjnego
 6. Zaleca się aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: dane osobowe, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), rodzaj reklamowanego produktu, opis wady produktu, datę stwierdzenia wady produktu, datę nabycia produktu, żądanie, wybrany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji ( forma mailowa na wskazany adres poczty elektronicznej lub forma pisemna – list polecony) oraz dowodu zakupu w tym w szczególności: faktura, rachunek, wydruk z karty płatniczej lub inny dowód zakupu. Powyżej wskazana treść zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają̨ uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku, gdy kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2)  nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3)  nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4)  została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 10. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 11. Sprzedawca jest odpowiedzialny również, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 12. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży
 13. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 14. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 15. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 16. Od umowy nie można odstąpić w trybie wskazanym w ust.13 powyżej, jeżeli wada jest nieistotna.
 17. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 18. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 19. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 20. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Konsumentowi.
 21. Koszt wymiany lub naprawy na rzecz Konsumenta ponosi Sprzedawca.
 22. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 23. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec Konsumenta, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 24. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do braku zasadności reklamacji.
 25. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się̨ aby Klient sporządził w obecności kuriera tzw. protokół szkody.
 26. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu, mogą być składane między innymi:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@slaskwrocław.pl,
  2. przesyłając treść reklamacji w formie pisemnej na adres: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław.
 27. Zaleca się, aby reklamacja, o której mowa w ust. 26 powyżej, zawierała w szczególności:

opis sprawy podlegającej reklamacja (opis reklamacyjny), oznaczenie usługobiorcy, w przypadku usługi Newsletter adres e-mail podany podczas zamówienia usługi Newsletter, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, preferowany przez Klienta sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji. Powyżej wskazana treść zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 1. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. NIEZGODNOŚC TOWARU Z UMOWĄ I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad i zgodnych z umową.
 3. Uprawnienia wskazane w niniejszym punkcie 9 Regulaminu w zakresie braku zgodności towaru z umową mają zastosowanie do umów sprzedaży Produktów zawartych od dnia 01.01.2023 r. między Sprzedawcą a Konsumentem.
 4. W zakresie umów sprzedaży zawartych między Konsumentem a Sprzedawcą od dnia 01 stycznia 2023 r, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta w szczególności w Rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 5. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli wystąpiła niezgodności towaru z umową (dla towarów nabytych na podstawie umów sprzedaży zawartych od dnia 01 stycznia 2023 r.). Reklamację można złożyć:
  1. drogą mailową na adres: : sklep@slaskwrocław.pl poprzez zgłoszenie reklamacyjne z pisemnym opisem wady lub pisemnym wypełnieniem wzoru formularza reklamacyjnego lub
  2. drogą pocztową poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego z pisemnym opisem wady lub pisemnym wypełnieniem wzoru formularza reklamacyjnego, listem poleconym na adres Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. , ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław z dopiskiem: „Reklamacja” lub
  3. inną formą przesyłki poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego z pisemnym opisem wady lub pisemnym wypełnieniem wzoru formularza, na adres: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. , ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, z dopiskiem: „Reklamacja” lub
  4. doręczyć osobiście do siedziby Klubu (Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław) wraz z pisemnym opisem wady lub pisemnym wypełnieniem wzoru formularza reklamacyjnego.
 6. Zaleca się aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: dane osobowe, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), rodzaj reklamowanego produktu, opis wady produktu, datę stwierdzenia wady produktu, datę nabycia produktu, żądanie, wybrany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (forma mailowa na wskazany adres poczty elektronicznej lub forma pisemna – list polecony) oraz dowodu zakupu w tym w szczególności: faktura, rachunek, wydruk z karty płatniczej lub inny dowód zakupu. Powyżej wskazana treść zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają̨ uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się̨ do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta za brak zgodność towaru z Umową (dla umów sprzedaży towarów zawartych od 01.01.2023 r.):
  1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
  2. Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi: (1)nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; (2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć ,b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy; (3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać; (4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w lit b. powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w lit b powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. Przedsiębiorca nie może powołać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 12. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 13. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 14. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 15. Konsument ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z punkt 8 ust. 10 Regulaminu powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z punkt 8 ust. 11-13 Regulaminu powyżej;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w punkt 8 ust. 8-13 Regulaminu.
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 16. Obniżona cena, musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 18. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 20. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do braku zasadności reklamacji.
 23. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się̨ aby Klient sporządził w obecności kuriera tzw. protokół szkody.
 24. W przypadku, gdy kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 25. Zasady i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową wynikające z ustawy o prawach konsumenta w szczególności z Rozdziału 5a wskazanej ustawy, mają zastosowania wyłącznie w przypadku, gdy kupujący-Klient jest Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 26. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu, mogą być składane między innymi:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@slaskwrocław.pl,
  2. przesyłając treść reklamacji w formie pisemnej na adres: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław.
 27. Zaleca się, aby reklamacja, o której mowa w ust. 26 powyżej, zawierała w szczególności:

opis sprawy podlegającej reklamacja (opis reklamacyjny), oznaczenie usługobiorcy, w przypadku usługi Newsletter adres e-mail podany podczas zamówienia usługi Newsletter, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, preferowany przez Klienta sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji. Powyżej wskazana treść zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 1. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ DOCHODZENIA ROSZECZEŃ.

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie zaistnienia sporu, których szczegółowe informacje, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl  uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży, jak również Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
 3. Bezpłatna pomoc w zakresie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą udzielana jest przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów
 4. W sporach transgranicznych pomocy udziela Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego konsument.gov.pl znajdują się adresy instytucji o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej zawierający umowy sprzedaży zawarte przy wykorzystaniu sieci Internet lub umowy o świadczenie usług między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 

11.USŁUGA NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę.
 2. Usługa Newsletter jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie, a Klient może w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów zrezygnować z usługi Newsletter.
 3. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie poprzez dobrowolne zaznaczenie właściwego pola-checkbox’a w formularzu rejestracji/formularzu zamówienia lub  dobrowolnie udostępnili swojego adresu e-mail w wyznaczonym miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ś.u.d.e i wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.).
 4. Usługa Newsletter jest nieodpłatna i dobrowolna.
 5. Aby rozpocząć świadczenie usługi Newsletter, koniecznym jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Klienta. Wyrażenie zgody następuje poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w wyznaczonym miejscu na stronie internetowej Sklepu lub zaznaczenie odpowiedniego pola-checkbox’a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia Usługi Newsletter).
 6. Możliwość korzystania z usługi Newsletter jest uzależniona od posiadania przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet. Ponadto możliwość korzystania z usługi Newsletter jest uzależniona od posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (konta e-mail).
 7. Klient, korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest do korzystania z usługi Newsletter w sposób: niezakłócający funkcjonowania Sklepu, nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Ponadto, Klient korzystający z usługi Newsletter zobowiązany jest do niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych, zabronionych przez przepisy prawa, nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej,  niepodejmowanie czynności naruszających prawa osób trzecich lub dobra osobiste osób trzecich oraz niemodyfikowania treści przekazywanych w ramach usługi Newsletter w sposób nieuprawniony.
 8. W ramach świadczenia usługi Newsletter Sprzedawca dostarcza i przekazuje wyłącznie treści zgodne z prawa.
 9. W razie naruszenia przez Klienta sposobu korzystania z usługi Newsletter wskazanego w ust. 7 powyżej, Sprzedawca uprawniony jest do czasowego zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usługi Newsletter na rzecz Klienta. Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta, wobec którego świadczenie usługi Newsletter zostało czasowo ograniczone lub zawieszone o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usługi Newsletter. Sprzedawca dokona powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poprzez wysłanie wiadomości email do Klienta, na adres e-mail wskazany przez Klienta. Sprzedawca wskazuje, iż czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usługi Newsletter nie ma wpływu na przysługujące Klientowi prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów w tym w szczególności na prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 10. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter.
 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłane Sprzedawcy oświadczenia Klienta o rezygnacji z usługi Newsletter (rezygnacja z otrzymywania Newslettera), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@slaskwrocław.pl albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław.
 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy Klient narusza sposób korzystania z usługi Newsletter wskazany w ust. 7 powyżej. Sprzedawca w na czas okresu wypowiedzenia uprawniony jest zawieszenia wykonywania usługi Newsletter na rzecz Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Newsletter może zostać złożone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie go Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na aktualnie wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta.
 2. Skutkiem wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Newsletter przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newsletter za zgodą obu Stron, będzie zaprzestanie wykonywania usługi Newsletter oraz niezwłoczne usuniecie danych Klienta z listy mailingowej usługi Newsletter. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 3. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter mogą być składane między innymi:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@slaskwrocław.pl,
 2. przesyłając treść reklamacji w formie pisemnej na adres: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław.
 1. Zaleca się, aby reklamacja, zawierała w szczególności: opis sprawy podlegającej reklamacja (opis reklamacyjny), oznaczenie usługobiorcy, adres e-mail podany podczas zamówienia usługi Newsletter, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, preferowany przez Klienta sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji. Powyżej wskazana treść zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 1. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Śląsk, tj. Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław” S.A., z siedzibą przy ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, e- mail: sklep@slaskwroclaw.pl.
 2. Śląsk przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie składania zamówienia i/lub rejestracji konta w Sklepie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, w tym realizacji zakupów w Sklepie, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki Newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).
 3. Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących klientowi w związku z tym praw znajdują się  Polityce prywatności. Polityka prywatności jest integralną częścią regulaminu.

 

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. Informacje o Produktach i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu, odnoszące się do Produktów prezentowanych w Sklepie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 K.c.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin” pod adresem https://sklep.slaskwroclaw.pl/pl/regulamin/ oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej w formie, umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcom, a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu WKS, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu WKS usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: sklep@slaskwroclaw.pl.
 7. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu WKS nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 8. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu WKS nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 9. WKS dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu WKS były na najwyższym poziomie, jednakże WKS nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu WKS w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu WKS.
 10. WKS nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e- maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu multimedialnym używanym przez Klienta.
 11. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep WKS korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są̨ odczytywane przy każdorazowym połączeniu się̨ przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać́, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu WKS. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Polityka dotycząca plików cookies przyjęta przez WKS dostępna jest na stronie www.slaskwroclaw.pl.
 12. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmian organizacyjnych mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują̨ w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień́ złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający Konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.
 14. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu
  1. Załącznik 1 – pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy;
  2. Załącznik 2- wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
  3. Załącznik 3- wzór formularza reklamacyjnego