PRZEDSPRZEDAŻ

REGULAMIN

 „PRZEDSPRZEDAŻY II KURTEK ZIMOWYCH WKS „ŚLĄSK WROCŁAW””

 

§

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w Przedsprzedaży II, czas trwania Przedsprzedaży II, sposób informowania o Przedsprzedaży II, zasady i warunki Przedsprzedaży II, sposób składania reklamacji związanych z Przedsprzedażą II (dalej jako: „Regulamin”).

 2. Organizator. Organizatorem niniejszej przedsprzedaży jest: Wrocławski Klub Sportowym „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-434) przy ul. Oporowskiej 62, identyfikującą się numerem NIP: 8942323724, REGON: 931121527, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070008, kapitał zakładowy w wysokości 117.046.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej jako: „Organizator” lub „Klub”). 

Dane kontaktowe:

 1. Email: sklep@slaskwroclaw.pl

 2. Tel: +48 668 551 443

 1. Przedmiot Przedsprzedaży II. Przedmiotem Przedsprzedaży II są następujące produkty na zamówienie:

 1. Kurtka z kapturem Nike M NK PARK20 Repel JKT, w kolorze czarnym;

 2. Kurtka z kapturem Nike M NK TF ACDPR FALL JACKET, w kolorze czarnym;

zwane w dalszej części Regulaminu łącznie „Produktami”, a osobno „Produktem” 

 1. Przedsprzedaż II dostępna jest wyłącznie w sklepie internetowym Organizatora, znajdującym się pod adresem: https://sklep.slaskwroclaw.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy WKS”).

 2. Przedsprzedaż II polega na sprzedaży Produktów na zamówienie wskazanych w §1 ust. 3 Regulaminu w Sklepie Internetowym WKS, których dostawa realizowana jest w terminie późniejszym wskazanym przez Organizatora (dalej jako: „Przedsprzedaż”). 

 3. Przedsprzedaż obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 28.10.2023 r., od godziny 00:00, lub do wyczerpania zapasów Produktów, jednak nie dłużej niż do dnia 12.11.2023 r. do godziny 23:59. Wysyłka Produktów prowadzona będzie od 05.12.2023 r. do 19.12.2023 r. 

 4. W zakresie warunków i zasad dotyczących dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym WKS w tym w szczególności w zakresie zasad składania zamówień, cen towarów, oferowanych metod dostawy, zasad płatności, zasad w przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego WKS znajdującego się pod adresem https://sklep.slaskwroclaw.pl/pl_pl/regulamin/, z zastrzeżeniem odrębnych uregulowań zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie. 

 

§2

PRZEDSPRZEDAŻ

 1. Uczestnicy Przedsprzedaży. Uczestnikiem Przedsprzedaży może być każdy klient (tj. osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca), która wyrazi wolę udziału w Przedsprzedaży, zapoznała się i zaakceptowała Regulamin oraz dokonała zakupu Produktu (dalej jako: „Uczestnik”). Udział w Przedsprzedaży jest dobrowolny. 

 2. Przedsprzedaż obejmuje Produkty szczegółowo wymienione w §1 ust. 3 Regulaminu, które są towarami premierowymi, cechującymi się dużą popularnością i często ograniczoną dostępnością. Uczestnik może wziąć udział w Przedsprzedaży maksymalnie 2 razy. 

 3. Zamówienia na Produkty w ramach Przedsprzedaży można dokonać wyłącznie w Sklepie Internetowym WKS. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wskazuje się, iż Przedsprzedaż nie obowiązuje w sklepach stacjonarnych Organizatora. 

 4. Realizacja zamówień obejmujących Produkty w ramach Przedsprzedaży:

 

 1. Przedsprzedaż obowiązuje od dnia 28.10.2023 do wyczerpania zapasów Produktów, jednak nie dłużej niż do dnia 12.11.2023 r. 

 2. Przewidywany termin realizacji zamówień złożonych w ramach Przedsprzedaży: od dnia 13.11.2023 do dnia 04.12.2023. 

 3. Wysyłka Produktów do Uczestników, którzy nabyli Produkt w ramach Przedsprzedaży nastąpi: między 05.12.2023 r. a  19.12.2023 r.

 

Terminy wskazane powyżej mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W sytuacji gdy czas wysyłki Produktów przekroczy termin wskazany w lit. c o więcej niż 14 dni, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Uczestnika o tym fakcie, umożliwiając równocześnie Uczestnikowi odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży Produktu. 

 

 1. Zamówienia na Produkty złożone w ramach Przedsprzedaży składane są z obowiązkiem zapłaty, zapłata (w tym termin zapłaty) odbywają się na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego WKS. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego w ramach Przedsprzedaży w przypadku braku dostępności wystarczającej ilości Produktów. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Organizator niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonych przez Uczestnika środków tytułem ceny Produktu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych. Z tytułu anulowania zamówienia Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub inna forma rekompensaty. 

 3. Organizator realizować będzie zamówienia z Przedsprzedaży zgodnie z kolejnością złożonych zamówień. 

 4. Uczestnikowi, będącemu jednocześnie Konsumentem (lub w zakresie, w którym zrównano go do statusu Konsumenta na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa), który dokonał zakupu Produktów w ramach Przedsprzedaży, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego WKS. 

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną przez niego szkodę (majątkową lub niemajątkową) poniesioną przez Uczestnika w związku z udziałem Uczestnika w Przedsprzedaży. 

 

§3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenie Przedsprzedaży mogą zostać złożone albo w wersji pisemnej (listownie) na adres: Wrocławski Klub Sportowym „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, albo w wersji elektronicznej na następujący adres e-mail: sklep@slaskwroclaw.pl . 

 2. Składający reklamację powinien wskazać w treści reklamacji: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres email (w zależność od preferowanej przez Uczestnika formy kontaktu), oraz opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji. Powyższe stanowi jedynie przykład danych, Uczestnik uprawniony jest do sporządzenia treści Reklamacji z pominięciem danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym, niemniej w razie braku możliwości ustalenia przez Organizatora istotnych danych do rozpatrzenia reklamacji, Organizator uprawniony jest do zwrócenia się do Uczestnika o uzupełnienie danych. 

 3. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Uczestnika informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie. O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Uczestnika.

 4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji. Odpowiedź Organizatora na reklamacje zostanie przesłana do Uczestnika w formie wybranej przez Uczestnika listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji albo elektronicznie na adres email wskazany przez Uczestnika w reklamacji. 

 5. Odpowiedź Organizatora na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Organizator informuje Uczestnika o braku podstaw do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze wskazaniem powodów swojej decyzji.

 6. Tryb reklamacyjny nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika w możliwości dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi. 

 

§4

RODO

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator tj. Wrocławski Klub Sportowy “Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Oporowskiej 62, 53-434 Wrocław (dalej zwany „Administratorem”). 

 2. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem w zakresie wszelkich spraw związanych 
  z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w celu realizacji swoich uprawnień związanych 
  z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@slaskwroclaw.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.
  1. umożliwienia wzięcia udziału w Przedsprzedaży – podstawą prawną jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

  2. realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego związanego ze szczególnymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  3. rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia Administratorowi rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację,

  4. ewentualne dochodzenie lub ochrona przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenie 
   i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obronę przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji uprawnień wynikających z Przedsprzedaży, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia 
  i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

 2. Zakres przetwarzanych danych to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rozmiar produktu, adres do wysyłki zamówienia.

 3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

 4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu – ze względu na jego szczególną sytuację – wobec przetwarzania jego danych osobowych. 

 5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 6. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora danych podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, 
  a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania oznacza brak możliwości skorzystania z Przedsprzedaży czy też przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji.
 8. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest dostępna bezpłatnie pod adresem:  https://sklep.slaskwroclaw.pl/pl_pl/promocja/ oraz stacjonarnie w siedzibie Organizatora. 

 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego udostępnienia tj. od dnia 28.10.2023 r. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie w czasie trwania Przedsprzedaży. Zmiany dokonane będą w formie aneksu i udostępnione bezpłatnie w postaci nowej treści jednolitej Regulaminu pod adresem: https://sklep.slaskwroclaw.pl/pl_pl/promocja/, z zastrzeżeniem, iż zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się poinformować o zmianach w Regulaminie w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi (zamieszczenie nowej treści jednolitej Regulaminu pod adresem: https://sklep.slaskwroclaw.pl/pl_pl/promocja/ oraz w siedzibie Organizatora).

 4. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż̇ od dnia jego udostępnienia w formie właściwej dla udostepnienia niniejszego Regulaminu.

 5. Poprzez wzięcie udziału przez Uczestnika w Przedsprzedaży, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu. 

 6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Przedsprzedaży w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Przedsprzedaży zostanie udostępniona w Sklepie Internetowym WKS, poprzez umieszczenie jej na głównej stronie Sklepu Internetowego WKS, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez każdego z Uczestników. Odwołanie Przedsprzedaży  nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego WKS dostępnego pod adresem: https://sklep.slaskwroclaw.pl/pl_pl/regulamin/ oraz właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika będącego jednocześnie Konsumentem (lub w zakresie, w którym zrównano go do statusu Konsumenta na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować zgodnie z polskim prawem.