Terms of Use

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WKS „ŚLĄSK WROCŁAW” S.A.

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. „Sklep Śląska” lub „Sklep”: sklep internetowy działającego pod adresem sklep.slaskwroclaw.pl
 2. „WKS” lub „Śląsk” lub „Sprzedawca”: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Oporowskiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070008, której akta rejestrowe prowadzone są̨ przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy.
 3. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.
 4. Produkty– produkty i usługi dostępne w asortymencie Sklepu, w tym w również produkty przygotowane na specjalne, indywidualne życzenie Klienta, w szczególności koszulki meczowe personalizowane.
 5. Newsletter – biuletyn elektroniczny zawierający informacje handlowe przesyłany drogą elektroniczną.
 6. Dostawa– oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.
 7. Dni robocze– oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Konto Klienta– oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę w Sklepie, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

 

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.slaskwroclaw.pl (dalej „Regulamin”), prowadzonego przez spółkę̨ Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Oporowskiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070008, której akta rejestrowe prowadzone są̨ przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, posiadającej numer NIP 894 23 23 724, e- mail sklep@slaskwroclaw.pl, nr telefonu (71) 750 00 75, faks (71) 750 00 74(dalej „WKS” lub „Sprzedawca”). Klient może kontaktować się ze Śląskiem za pomocą ww. danych.
 2. Regulamin określa zasady: świadczenia usług przez WKS na rzecz Klienta, zasady korzystania ze sklepu, składania zamówień na Produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania i odbioru przez Klienta zamówionych Produktów, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, od wykorzystywania Sklepu do celów innych niż wynikają z jego przeznaczenia. Zabronionym jest rozsyłanie spamu, zamieszczanie w Sklepie zdjęć lub treści pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, rasizm, obrażających uczucia religijne itp.
 4. Śląsk, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty, znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest zarówno po zarejestrowaniu się jak i bez rejestracji.
 6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

 • 2. REJESTRACJA
 1. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracji podając swój: login oraz hasło. Ponadto, należy zaakceptować regulamin Sklepu w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta oraz zapoznać się z Polityką Prywatności Sklepu. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany przez Klienta adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie utworzenia konta.
  2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności, są nieodpłatne.
 • 3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta będzie możliwe, o ile zostaną̨ spełnione następujące wymagania techniczne:
  – głębia kolorów: 32 bity lub wyższa;

–  komputer/tablet/smart fon/telewizor z dostępem do sieci Internet i przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari, – włączona obsługa cookies;
– włączona obsługa Javascript.

 1. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym złożenia za pośrednictwem Sklepu zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.
 2. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą
  elektroniczną:
 3. umożliwienie zawierania umów w Sklepie;
 4. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie;
 5. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów dostępnych w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę̨ drogą elektroniczną mogą̨ być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: sklep@slaskwrocław.pl. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę̨ reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 7. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw.
  hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.
 8. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
  prawa;
 9. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 10. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
 11. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 12. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.
 13. Logowanie do Sklepu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym oraz hasła. Dane podane przy rejestracji konta Klienta oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto.
 14. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu, w tym w szczególności składać zamówienia obejmujące Produkty.
 15. WKS uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 16. WKS uprawniony jest do usuwania ze Sklepu projektów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia zdjęć zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. WKS ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia zawierającego taki projekt lub takie zdjęcie.
 17. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie.
 18. b) danych umożliwiających odbiór zamówienia opłaconego z góry, z zastrzeżeniem, iż w granicach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi WKS nie ponosi odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia.
 • 4. ZAMÓWIENIE
 1. Ceny Produktów wskazane na stronach Sklepu:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku Klienta przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 1. Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej www.sklep.slaskwroclaw.pl (dalej „Sklep”).
 2. W celu złożenia zamówienia użytkownik („Klient”) musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu, a następnie wybrać sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności. Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie swojego konta.
 3. Osoba, która ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą̨ nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą̨ realizowane.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Śląskowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.
 5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę̨ zawarcia umowy, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa. Klient otrzymuje e-mail od Sklepu Śląska na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte i przedmiot zamówienia jest dostępny w Sklepie z momentem otrzymania potwierdzenia o dostępności przedmiotu zamówienia w Sklepie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje także informacje, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia oraz kosztów dostawy, na wskazany przez Sklep rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu oraz pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez Klienta. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobach realizacji zamówienia: (i) całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep zamówienia; (ii) częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie towaru niedostępnego w magazynie; lub (iii) anulowanie całości zamówienia).
 7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

 • 5. PŁATNOŚCI
 1. Płatności na rzecz Sklepu mogą̨ zostać dokonane:

(a) w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line);

(b) przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink);

(c) przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem.

 • 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych oraz bez ponoszenia kosztów. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia konsument musi poinformować Sprzedawcę(WKS Śląsk Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Oporowskiej 62, e- mail:sklep@slaskwroclaw.pl, faks: (71) 750 00 74) o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem).
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji chyba, że konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się̨ ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz na adres Sprzedawcy: WKS Śląsk Wrocław SA., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 11. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 12. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 13. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 15. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 17. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 18. h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 19. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 20. j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 21. k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 22. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 23. m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 7. RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność́ za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność́ ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.
 4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne. Reklamację możnazłożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub pisemnym wypełnieniem wzoru formularza reklamacyjnego, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Wrocławski Klub Sportowy„Śląsk Wrocław”S.A. , ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, z dopiskiem: „Reklamacja” lub doręczyć osobiście do siedziby Klubu.
 5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do braku zasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się̨ aby Klient sporządził w obecności kuriera tzw. protokół szkody.
 8. W przypadku, gdy kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu WKS, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu WKS usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: sklep@slaskwroclaw.pl.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu WKS nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu WKS nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 5. WKS dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu WKS były na najwyższym poziomie, jednakże WKS nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu WKS w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu WKS.
 6. WKS nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e- maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 7. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep WKS korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu WKS. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Polityka dotycząca plików cookies przyjęta przez WKS dostępna jest na stronie www.slaskwroclaw.pl.
 9. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 10. Administratorem danych osobowych Klienta jest Śląsk, tj. Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław” S.A., z siedzibą przy ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, e- mail: sklep@slaskwroclaw.pl.
 11. Śląsk przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie składania zamówienia i/lub rejestracji konta w Sklepie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, w tym realizacji zakupów w Sklepie, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki Newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).
 12. Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących klientowi w związku z tym praw znajdują się  Polityce prywatności. Polityka prywatności jest integralną częścią regulaminu.